หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: แม่บทการบัญชี และ มาตรฐานการบัญชี ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน  (อ่าน 12607 ครั้ง)
admin
รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท หจก. ร้านค้า ด้วยคุณภาพมาตรฐาน โทร.089-921-3825, 082-998-5001
Administrator
Full Member
*****

พลังน้ำใจ100
เพศ: หญิง
ID Number: 1
กระทู้: 189


ดูรายละเอียด เว็บไซต์
« เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2012 09:00:06 »

Permalink: แม่บทการบัญชี และ มาตรฐานการบัญชี ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน
ท่านสามารถดู แม่บทการบัญชี และ มาตรฐานการบัญชี ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน
  แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) คลิ๊ก
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)     เรื่อง การนำเสนองบการเงิน คลิ๊ก
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)     เรื่อง สินค้าคงเหลือ คลิ๊ก
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)     เรื่อง งบกระแสเงินสด คลิ๊ก
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)     เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีฯ คลิ๊ก
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)     เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน คลิ๊ก
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)     เรื่อง สัญญาก่อสร้าง คลิ๊ก
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12     เรื่อง ภาษีเงินได้ คลิ๊ก
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 14 (ฉบับที่ 24 เดิม)     เรื่อง การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน คลิ๊ก
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)     เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คลิ๊ก
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)     เรื่อง สัญญาเช่า คลิ๊ก
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)     เรื่อง รายได้ คลิ๊ก
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19     เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน คลิ๊ก
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)     เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลฯ คลิ๊ก
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)     เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราและเปลี่ยนเงินตราฯ คลิ๊ก
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)     เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม คลิ๊ก
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)     เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน คลิ๊ก
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26     เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ คลิ๊ก
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)     เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คลิ๊ก
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)     เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม คลิ๊ก
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29     เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง คลิ๊ก
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)     เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า คลิ๊ก
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)     เรื่อง กำไรต่อหุ้น (ฉบับที่ 38 เดิม) คลิ๊ก
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)     เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล (ฉบับที่ 41 เดิม) คลิ๊ก
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)     เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ฉบับที่ 36 เดิม) คลิ๊ก
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)     เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น คลิ๊ก
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)     เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน คลิ๊ก
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)     เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน คลิ๊ก
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2     เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์คลิ๊ก
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552)     เรื่อง การรวมธุรกิจ คลิ๊ก
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552)     เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก คลิ๊ก
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6     เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่คลิ๊ก
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8     เรื่อง ส่วนงานดำเนินงานคลิ๊ก
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน     สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) คลิ๊ก มาตรฐานการบัญชีไทยที่ใช้อยู่ปัจจุบัน
  ฉบับที่ 101    เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (ฉบับที่ 11 เดิม) คลิ๊ก
  ฉบับที่ 103    เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน (ฉบับที่ 27 เดิม) คลิ๊ก
  ฉบับที่ 104    เรื่อง การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545) (ฉบับที่ 34 เดิม) คลิ๊ก
  ฉบับที่ 105    เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน (ฉบับที่ 40 เดิม) คลิ๊ก
  ฉบับที่ 106    เรื่อง การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน (ฉบับที่ 42 เดิม) คลิ๊ก
  ฉบับที่ 107    เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน (ฉบับที่ 48 เดิม) คลิ๊ก

ที่มา สภาวิชาชีพบัญชี
 มาตรฐานการบัญชีไทยที่ใช้อยู่ปัจจุบัน มีการเปลี่ยนเลขระบุฉบับเท่านั้น เป็นมาตรฐานไทยที่ถือปฎิบัติเดิม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 กรกฎาคม 2012 09:22:17 โดย admin » บันทึกการเข้า


สอบถามบริการ โทร. 089-921-3825, 082-998-5001, 02-888-0924
รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท หจก. ร้านค้า ด้วยคุณภาพมาตรฐาน
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

สนับสนุนโดย SMF 1.1.14 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC | Thai language by ThaiSMF
Google visited last this page 09 สิงหาคม 2020 11:34:32