บัญชีดอทคอม รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี ด้วยนักบัญชีคุณภาพ มาตรฐาตร ราคาเป็นกันเอง

ข่าวสาร ความรู้ น่าสนใจ => มาตรฐานการบัญชี => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ 18 กรกฎาคม 2012 09:00:06หัวข้อ: แม่บทการบัญชี และ มาตรฐานการบัญชี ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ 18 กรกฎาคม 2012 09:00:06
ท่านสามารถดู แม่บทการบัญชี และ มาตรฐานการบัญชี ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน

  แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) คลิ๊ก (http://www.fap.or.th/files/st_accounting/Framwork.pdf)
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)     เรื่อง การนำเสนองบการเงิน คลิ๊ก (http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS1.pdf)
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)     เรื่อง สินค้าคงเหลือ คลิ๊ก (http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS2.pdf)
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)     เรื่อง งบกระแสเงินสด คลิ๊ก (http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS7.pdf)
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)     เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีฯ คลิ๊ก (http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS8.pdf)
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)     เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน คลิ๊ก (http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS10.pdf)
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)     เรื่อง สัญญาก่อสร้าง คลิ๊ก (http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS11.pdf)
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12     เรื่อง ภาษีเงินได้ คลิ๊ก (http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS12.pdf)
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 14 (ฉบับที่ 24 เดิม)     เรื่อง การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน คลิ๊ก (http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS14(24%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A1).pdf)
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)     เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คลิ๊ก (http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS16_20101220.pdf)
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)     เรื่อง สัญญาเช่า คลิ๊ก (http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS17.pdf)
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)     เรื่อง รายได้ คลิ๊ก (http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS18_20101220.pdf)
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19     เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน คลิ๊ก (http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS19_20101220.pdf)
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)     เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลฯ คลิ๊ก (http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS20.pdf)
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)     เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราและเปลี่ยนเงินตราฯ คลิ๊ก (http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS21_20101220.pdf)
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)     เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม คลิ๊ก (http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS23.pdf)
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)     เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน คลิ๊ก (http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS24.pdf)
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26     เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ คลิ๊ก (http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS26_20101220.pdf)
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)     เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คลิ๊ก (http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS27.pdf)
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)     เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม คลิ๊ก (http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS28.pdf)
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29     เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง คลิ๊ก (http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS29.pdf)
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)     เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า คลิ๊ก (http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS31.pdf)
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)     เรื่อง กำไรต่อหุ้น (ฉบับที่ 38 เดิม) คลิ๊ก (http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS33.pdf)
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)     เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล (ฉบับที่ 41 เดิม) คลิ๊ก (http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS34.pdf)
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)     เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ฉบับที่ 36 เดิม) คลิ๊ก (http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS36.pdf)
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)     เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น คลิ๊ก (http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS37.pdf)
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)     เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน คลิ๊ก (http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS38.pdf)
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)     เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน คลิ๊ก (http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TAS40.pdf)
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2     เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์คลิ๊ก (http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TFRS2_20101220.pdf)
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552)     เรื่อง การรวมธุรกิจ คลิ๊ก (http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TFRS3.pdf)
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552)     เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก คลิ๊ก (http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TFRS5.pdf)
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6     เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่คลิ๊ก (http://www.fap.or.th/files/st_accounting/TFRS6.pdf)
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8     เรื่อง ส่วนงานดำเนินงานคลิ๊ก (http://www.fap.or.th/files/st_accounting/IFRS%208%20website%20(%E0%B8%A3%E0%B8%88.10-2555).pdf)
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน     สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) คลิ๊ก (http://www.fap.or.th/files/st_accounting/NPAE_web_060554.pdf) มาตรฐานการบัญชีไทยที่ใช้อยู่ปัจจุบัน
  ฉบับที่ 101    เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (ฉบับที่ 11 เดิม) คลิ๊ก (http://www.fap.or.th/files/st_accounting/101_web.pdf)
  ฉบับที่ 103    เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน (ฉบับที่ 27 เดิม) คลิ๊ก (http://hhttp://www.fap.or.th/files/st_accounting/103_web.pdf)
  ฉบับที่ 104    เรื่อง การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545) (ฉบับที่ 34 เดิม) คลิ๊ก (http://www.fap.or.th/files/st_accounting/104_web.pdf)
  ฉบับที่ 105    เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน (ฉบับที่ 40 เดิม) คลิ๊ก (http://www.fap.or.th/files/st_accounting/105_web.pdf)
  ฉบับที่ 106    เรื่อง การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน (ฉบับที่ 42 เดิม) คลิ๊ก (http://www.fap.or.th/files/st_accounting/106_web.pdf)
  ฉบับที่ 107    เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน (ฉบับที่ 48 เดิม) คลิ๊ก (http://www.fap.or.th/files/st_accounting/107_web.pdf)

ที่มา สภาวิชาชีพบัญชี
 มาตรฐานการบัญชีไทยที่ใช้อยู่ปัจจุบัน มีการเปลี่ยนเลขระบุฉบับเท่านั้น เป็นมาตรฐานไทยที่ถือปฎิบัติเดิม